Công văn số 208/BTXH-VP V/v triển khai phần mềm ứng dụng quản lý Trung tâm bảo trợ xã hội

23/04/2014 10:00

Ngày 22 tháng 04 năm 2014, Cục Bảo trợ Xã hội đã có công văn số 208/BTXH-VP gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai phần mềm ứng dụng quản lý Trung tâm bảo trợ xã hội

Công văn số  208/BTXH-VP V/v triển khai phần mềm ứng dụng quản lý Trung tâm bảo trợ xã hội

Thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-LĐTBXH ngày 8/8/2012 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội”, Cục Bảo trợ xã hội đã tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao “Phần mềm cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội” (gọi tắt là phần mềm quản lý) cho các địa phương, Trung tâm Bảo trợ xã hội trong cả nước. Trên cơ sở kết quả của các đợt tập huấn, Cục Bảo trợ xã hội đã hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng; cung cấp tài khoản sử dụng cho từng Sở, Trung tâm Bảo trợ xã hội để vận hành, cập nhật và khai thác phần mềm quản lý.


Để triển khai đồng bộ, thống nhất phần mềm quản lý trên phạm vi cả nước, Cục Bảo trợ xã hội đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các địa phương:

1. Chỉ đạo, đôn đốc các Trung tâm Bảo trợ xã hội trên địa bàn khẩn trương triển khai phần mềm quản lý tại Trung tâm trước ngày 30/6/2014.

2. Phân công cán bộ làm đầu mối; tổng hợp, báo cáo sơ bộ kết quả triển khai phần mềm quản lý bằng văn bản về Cục Bảo trợ xã hội trước ngày 15/7/2014 với những nội dung chính sau:

- Những thuận lợi, khó khăn khi triển khai hệ thống phần mềm quản lý tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội.

- Các kiến nghị, đề xuất.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề cần trao đổi, hỗ trợ đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội các tỉnh liên hệ để được giải đáp, hướng dẫn:

- Văn phòng Cục Bảo trợ xã hội: Điện thoại: 043.7478675, Fax: 043.7478674. Email: nguyencamhang88@gmail.com.

- Công ty CP ĐTPTCN Trí Nam (đơn vị triển khai phần mềm quản lý):

      + Nguyễn Thành Luân, chuyên gia lập trình; Điện thoại: 0982.211.859 hoặc 04.66748746. Email: luannt@trinam.com.vn.

      + Lưu Tân Thịnh, chuyên gia lập trình; Điện thoại: 01656.096.806 hoặc 04.66748746. Email: thinhlt@trinam.com.vn.

(Tài liệu hướng dẫn sử dụng; Quy chế sử dụng, khai thác phần mềm quản lý được đăng tải trên Website của Cục Bảo trợ xã hội: http://www.btxh.gov.vn).

Cục Bảo trợ xã hội đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội các tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện./.


CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Hồi

;

kartal escortgebze escort

Scroll