Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội

23/04/2014 11:00

Ngày 22 tháng 04 năm 2014, Cục Bảo trợ Xã hội đã có quyết định số 32 /QĐ-BTXH Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hộiQuy chế quản lý và sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-BTXH ngày 22 tháng 04 năm 2014 của Cục Bảo trợ xã hội)Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ giữa các đơn vị trực thuộc Cục Bảo trợ xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng khai thác phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm bảo trợ xã hội.

2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Cục Bảo trợ xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục đích sử dụng phần mềm

1. Phần mềm Cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội với các ứng dụng cung cấp môi trường giao tiếp điện tử hiện đại và duy nhất hỗ trợ các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Lãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội, Lãnh đạo Bộ khai thác, sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; giúp người dân dần tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản.

2. Lưu trữ, quản lý tập trung, có hệ thống thông tin của toàn bộ các Trung tâm Bảo trợ xã hội trong phạm vi cả nước.

3. Xây dựng tổng hợp, báo cáo số liệu về biến động các đối tượng vào ra các Trung tâm Bảo trợ xã hội theo nhiều tiêu chí khác nhau, hỗ trợ kết xuất dữ liệu ra các đinh dạng excel, word, pdf… nhằm phân tích, dữ báo phục vụ công tác điều hành, quy hoạch và xây dựng và phát triển cơ sở bảo trợ xã hội trên phạm vi cả nước trong các giai đoạn tiếp theo


Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội là phần mềm do Cục Bảo trợ xã hội xây dựng.

2. Người sử dụng là người được cấp tài khoản để sử dụng phần mềm.

3. Tài khoản là tên đăng nhập và mật khẩu cấp cho người sử dụng để truy cập vào phần mềm.

4. Quản trị phần mềm là việc quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và duy trì ổn định hoạt động của phần mềm.

5. Bộ phận quản trị phần mềm là một nhóm người được giao nhiệm vụ quản trị phần mềm.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý và sử dụng phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội

1. Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm bảo trợ xã hội được quản lý tập trung, thống nhất tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Cục Bảo trợ xã hội, vận hành thông qua hệ thống mạng Internet, hoạt động liên tục, được bảo đảm an toàn, bảo mật trong quá trình sử dụng.

2. Quản lý và sử dụng phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm bảo trợ xã hội phải đảm bảo nguyên tắc đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của Cục Bảo trợ xã hội và của Bộ.

3. Ngôn ngữ sử dụng trong phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm bảo trợ xã hội là tiếng Việt, mã font chữ sử dụng bộ mã Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành (hiện tại là TCVN 6909:2001).

4. Việc cài đặt, khai thác sử dụng phần mềm phải tuân thủ theo Quy chế Quản lý và sử dụng khai thác hệ thống mạng của Cục Bảo trợ xã hội.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Thực hiện truy cập trái phép vào phần mềm.

2. Lợi dụng phần mềm hoặc dữ liệu của phần mềm vào các mục đích không thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được phân công; cung cấp, phát tán thông tin trái với quy định của Cục Bảo trợ xã hội và pháp luật hiện hành.

3. Tự ý xoá bỏ, tháo gỡ, thay đổi thông số thiết lập của phần mềm gây xung đột tài nguyên, ảnh hưởng đến việc vận hành hệ thống phần mềm và các phần mềm khác.

4. Tiết lộ tài khoản, các quy tắc sử dụng, danh sách người sử dụng, sơ đồ tổ chức hệ thống phần mềm cho các tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

Chương II

HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CSDL ĐỐI TƯỢNG BTXH TẠI CÁC TT BTXH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Điều 6. Đối tượng sử dụng phần mềm


STT

NGƯỜI SỬ DỤNG

MÔ TẢ

1

Báo cáo tại sở LĐ-TB&XH

Là cán bộ thuộc sở LĐ-TB&XH có quyền  xem các báo cáo tổng hợp tại các trung tâm sở quản lý.

2

Quản trị tại các Trung tâm BTXH

Là cán bộ thuộc các trung tâm làm nhiệm vụ quản lý thông tin trung tâm, đối tượng, phân quyền cho các tài khoản khác trong trung tâm

3

Thăm khám tại các Trung tâm BTXH

Là cán bộ phụ trách việc chăm sóc, thăm khám đối tượng bảo trợ xã hội tại các trung tâm bảo trợ xã hội.

4

Báo cáo tại các Trung tâm BTXH

Là người có thầm quyền thuộc trung tâm BTXH, có quyền xem các báo cáo tổng hợp tại trung tâm.

Điều 7. Các phân hệ chức năng của phần mềm

1.     Các dữ liệu tài nguyên trong phần mềm

Dữ liệu trung tâm BTXH là thông tin chung của các trung tâm, cơ cấu phòng ban của các trung tâm và văn bản tại các trung tâm.

Dữ liệu đối tượng BTXH là thông tin chung của đối tượng, thông tin sức khỏe ban đầu và thông tin chi tiết các đợt thăm khám, điều trị trong suốt quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng.

Dữ liệu nhân viên là các thông tin về nhân viên tại các trung tâm, thông tin về trình độ chuyên môn, vị trí công các và hệ số lương và trợ cấp của nhân viên.

Dữ liệu người dùng là các thông tin cá nhân về người sử dụng hệ thống và quyền thao tác của từng người dùng.

Dữ liệu khác bao gồm các tài liệu hướng dẫn sử dụng, thống kê và giải đáp các câu hỏi thường gặp và tin tức được thông báo tới tất cả tài khoản trong hệ thống.

2.     Chức năng và vai trò các chức năng trong hệ thống phần mềm


Nội dung

Chức năng dành cho CB quản trị trung tâm

Chức năng dành cho CB báo cáo trung tâm

Chức năng dành cho CB thăm khám trung tâm

Chức năng dành cho CB báo cáo Sở

Phân hệ quản lý trung tâm.

Khai báo thông tin trung tâm, loại đối tượng chăm sóc.

Khai báo cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự.

Khai báo kinh phí hoạt động trung tâm.

Xem, tra cứu thông tin trung tâm, loại đối tượng chăm sóc.

Xem, tra cứu cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự.

Xem, tra cứu thông tin trung tâm, loại đối tượng chăm sóc.

Xem, tra cứu cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự.

Xem, tra cứu thông tin trung tâm, nhân viên, loại đối tượng chăm sóc.

Quản lý kinh phí tỉnh đầu tư.

Xem, tra cứ kinh phí hoạt động trung tâm.

Phân hệ quản lý đối tượng.

Khai báo thông tin đối tượng, các hồ sơ giấy tờ liên quan khi tiếp nhận đối tượng.

Phân loại đối tượng tại trung tâm.

Thêm các thông tin khi đối tượng ra khỏi trung tâm

Tra cứu, tìm kiếm và xuất các danh sách tìm kiếm đối tượng dưới dạng file excel.

Thêm thông tin các đợt thăm khám đối tượng trong suốt quá trình chăm sóc

Tra cứu, tìm kiếm và xuất các danh sách tìm kiếm đối tượng dưới dạng file excel.

Tra cứu, tìm kiếm và xuất các danh sách tìm kiếm đối tượng dưới dạng file excel.

Phân hệ quản lý văn bản.

Khai báo danh mục văn bản. Thêm xóa sửa nội dung quản lý văn bản.

Tra cứu, tìm kiếm văn bản.

Xem văn bản trong trung tâm

Tra cứu, tìm kiếm văn bản.

Xem văn bản trong trung tâm

Thêm, xóa, sửa các văn bản.

Tra cứu, tìm kiếm văn bản.

Xem văn bản trong trung tâm.

Phân hệ báo cáo, thống kê.

Xem các báo cáo trong trung tâm mà tài khoản quản lý.

Xem, xuất excel của tất cả các báo cáo thống kê trong trung tâm.

 

Xem các báo cáo trong trung tâm tài khoản quản lý.

Xem, xuất excel các đợt thăm khám đối tượng BTXH.

Xem, xuất excel các báo cáo thống kê trong của tất cả trung tâm mà Sở quản lý. Các báo cáo đặc thù của Sở

 

Phân hệ quản trị hệ thống.

Cấp mới, chỉnh sửa thông tin tài khoản.

Đổi mật khẩu người dùng.

Khôi phục dữ liệu của đối tượng đã xóa.

Chỉnh sửa thông tin của tài khoản.

Đổi mật khẩu người dùng

Chỉnh sửa thông tin cá nhân của tài khoản.

Đổi mật khẩu người dùng

Chỉnh sửa thông tin cá nhân của tài khoản.

Đổi mật khẩu người dùng

Điều 8. Nguyên tắc, tiêu chuẩn áp dụng

1. Tuân thủ các chuẩn giao diện điện tử theo quy định của pháp luật.

2. Thống nhất sử dụng bộ mã ký tự chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn TCVN 9609:2001 và dùng bộ gõ tiếng Việt Unicode để nhập các nội dung, thông tin liên quan đến các đối tượng, cán bộ tại các trung tâm.

3. Thông điệp dữ liệu, nhận chuyển đổi, báo cáo trên hệ thống phần mềm có giá trị như văn bản và có giá trị bản gốc

Điều 9. Những hành vi bị cấm khi vận hành sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội.

1. Nghiêm cấm sử dụng phần mềm sai mục đích, nhập dữ liệu không đúng với thực tế và các dữ liệu khống không có trong quá trình quản lý thông tin của nhân viên trung tâm, nhân viên các sở, các đối tượng tại trung tâm, cố ý nhập sai số liệu nhằm lợi ích riêng.

2. Truy cập bằng used và password của người khác gây ảnh hưởng việc nhập và sửa thông tin hoặc ghi thêm các thông tin liên quan đến các chi thu của đơn vị, trung tâm.

Chương III

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Điều 10. Đối với người sử dụng phần mềm là lãnh đạo các sở Lao động- Thương binh và xã hội

1. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm bảo trợ xã hội cho phép Lãnh đạo các Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có thể xem được tất cả các nội dung của các trung tâm trực thuộc mình: thông tin đối tượng bảo trợ xã hội, thông tin nhân viên tại các trung tâm, các báo cáo tổng hợp tại các trung tâm nhưng không có quyền được sửa nội dung trong phần mềm của các trung tâm.

2. Phần mềm cho phép Lãnh đạo các Sở có chia sẻ các văn bản pháp luật và các văn bản khác liên quan lĩnh vực đến các trung tâm.

3. Cho phép Lãnh đạo các Sở xem trước các báo cáo tổng hợp của Sở gửi lên Cục trong phần mềm của mình và có thể thay đổi, chỉnh sửa theo phân quyền quản lý.

Điều 11. Đối với người sử dụng phần mềm là cán bộ trong các sở Lao động- Thương binh và xã hội

1. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm bảo trợ xã hội cho phép cán bộ các Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có thể xem được tất cả các nội dung của các Trung tâm trực thuộc: thông tin đối tượng bảo trợ xã hội, thông tin nhân viên tại các trung tâm, các báo cáo tổng hợp tại các trung tâm nhưng không có quyền được sửa nội dung trong phần mềm của các trung tâm.

2. Phần mềm cho phép các cán bộ sở có chia sẻ các văn bản pháp luật và các văn bản khác liên quan lĩnh vực đến các trung tâm nếu được phép của Lãnh đạo Sở.

3. Phần mềm chi cho phép cán bộ chỉ có quyền được tìm kiếm và tra cứu thông tin của đối tượng Trung tâm thuộc Sở quản lý như thông tin nhân viên trung tâm, thông tin đối tượng thuộc trung tâm, các phòng ban trung tâm, các báo cáo của trung tâm….

4. Phần mềm cho phép cán bộ chỉnh sửa, thêm các văn bản mà đơn vị mình quản lý được đăng tải lên hệ thống phần mềm.

Điều 12. Đối với người sử dụng phần mềm là cán bộ quản trị hệ thống trong các sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngoài những nội dung cho phép sử dụng ở trên đối với Lãnh đạo và cán bộ Sở LĐTBXH, cán bộ quản trị còn có thể tạo thêm mới người dùng, phân quyển cho người dùng phù hợp với chức năng quản lý của từng người dùng.

Điều 13. Đối với người sử dụng phần mềm là Lãnh đạo Trung tâm bảo trợ xã hội

1. Theo dõi đôn đốc cán bộ thuộc quyền vận hành sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm của mình.

2. Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại các Trung tâm bảo trợ xã hội cho phép Lãnh đạo Trung tâm bảo trợ xã hội có thể xem được tất cả các nội dung của đơn vị mình: thông tin đối tượng bảo trợ xã hội, thông tin nhân viên tại các trung tâm, các báo cáo tổng hợp tại các trung tâm nhưng không có quyền được sửa nội dung trong phần mềm của các trung tâm.

3. Phần mềm cho phép Lãnh đạo Trung tâm tìm kiếm các thông tin có liên quan đến nhân viên mình quản lý, các thông tin đối tượng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm.

4. Cho phép Lãnh đạo Trung tâm xem trước các báo cáo tổng hợp của trung tâm gửi lên Sở, Cục trong phần mềm của mình; các báo cáo dùng trong trung tâm.

Điều 14. Đối với người sử dụng phần mềm là cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội

1. Phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm bảo trợ xã hội cho phép cán bộ tại Trung tâm bảo trợ xã hội có thể xem được tất cả các nội dung của các trung tâm: thông tin đối tượng bảo trợ xã hội, thông tin nhân viên tại các trung tâm, các báo cáo tổng hợp tại các trung tâm nhưng không có quyền được sửa nội dung trong phần mềm của các trung tâm. Cán bộ quản lý phần nào sẽ có quyền thêm, sửa xóa hoặc thay đổi nội dung thông tin về các đối tượng mình quản lý.

2. Phần mềm cho phép cán bộ có thể tìm kiếm thông tin của trung tâm theo các nội dung khác nhau: thông tin nhân viên, thông tin đối tượng tại trung tâm...

3. Phần mềm cho phép cán bộ chiết xuất các báo cáo tại đơn vị trình Lãnh đạo trung tâm. Trong phạm vi lĩnh vực mình quản lý có quyền thêm, chỉnh sửa các nội dung, thông tin liên quan đến hồ sơ đối tượng, hồ sơ nhân viên…

Điều 15. Đối với người sử dụng phần mềm là cán bộ quản trị hệ thống trong các trung tâm bảo trợ xã hội

Ngoài những nội dung cho phép sử dụng ở trên đối với Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội, cán bộ quản trị còn có thể tạo thêm mới người dùng, phân quyển cho người dùng phù hợp với chức năng quản lý của từng người dùng.

Kiểm tra và đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu theo quy định hiện hành của Trung tâm.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Văn phòng Cục Bảo trợ xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng phần mềm theo quy định của Quy chế này.

2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của Cục Bảo trợ xã hội và pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Văn phòng Cục Bảo trợ xã hội để nghiên cứu đề xuất trình Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
;

kartal escortgebze escort

Scroll