Tài liệu "Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội"

07/09/2018 16:37

Năm 2018, Cục Bảo trợ xã hội đã phối hợp với Nhà xuất bản Thống kê xuất bản cuốn sách "Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội". Cuốn sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, quy định hoặc có liên quan trực tiếp đên lĩnh vực trợ giúp xã hội.

Tài liệu "Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội"

Tính đến nay, đã có trên 10 Bộ luật, luật; 07 Pháp lệnh và hơn 30 Nghị định, Quyết định của Chính phủ; hơn 40 Thông tư, thông tư liên tịch và nhiều văn bản chỉ đạo khác trực tiếp hoặc có nội dung quy định khung pháp lý, chính sách là cơ sở, tiền đề cho việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội ở Việt Nam.

Nhìn chung, các chính sách trợ giúp xã hội ngày càng toàn diện hơn, bao trùm các nhu cầu cơ bản của đối tượng về nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hướng nghiệp, dạy nghề. Hệ thống chính sách trợ giúp xã hội đã  tạo môi trường pháp lý, hành chính, xã hội thuận lợi để các đối tượng hòa nhập cộng đồng. Mặc dù các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành công khai, tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân chưa nắm được cụ thể các chính sách, quy định hiện hành về trợ giúp xã hội. Mặt khác, các cán bộ ngành lao động thương binh xã hội các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở thường xuyên thay đổi, luân chuyển, dẫn đến việc tiếp nhận, nắm bắt các chính sách trợ giúp xã hội gặp nhiều khó khăn.

Để góp phần phổ biến pháp luật, giúp cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp, tổ chức đoàn thể trong việc quản lý giám sát việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội được đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã lựa chọn và xuất bản cuốn sách “Hệ thống các chính sách trợ giúp xã hội”. Cuốn sách bao gồm các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu trợ giúp xã hội.

Do khuôn khổ có hạn, trong cuốn sách này chúng tôi không thể giới thiệu tất cả những văn bản liên quan mà chỉ lựa chọn những văn bản cơ bản nhất, có ý nghĩa thực tiễn đang được áp dụng trong công tác trợ giúp xã hội ở địa phương.

Hiện nay, Cục Bảo trợ xã hội đã phân phối gần 1000 cuốn sách đến Sở LĐTBXH của toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số cơ quan liên quan. Hy vọng cuốn sách sẽ đem lại nhiều bổ ích và có ý nghĩa quan trọng như một cuốn cẩm nang cho các tổ chức, cá nhân quan tâm, góp phần tích cực vào sự nghiệp trợ giúp xã hội của đất nước.

Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc!

CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI

;

kartal escortgebze escort

Scroll