V/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội năm 2013, kế hoạch năm 2014

13/12/2013 09:02

Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác Bảo trợ xã hội năm 2013 (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2013), đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Báo cáo kết quả thực hiện công tác Bảo trợ xã hội năm 2013, xây dựng kế hoạch năm 2014 theo nội dung cụ thể sau:

V/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội năm 2013, kế hoạch năm 2014

1.          Kết quả thực hiện: bao gồm đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và kiến nghị cụ thể. Mẫu biểu số liệu báo cáo được gửi trên trang web: https://www.btxh.gov.vn.

2.          Kế hoạch năm 2014: địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đề xuất cụ thể về mục tiêu, đối tượng, phương pháp và nội dung thực hiện.

Đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội qua tâm, chỉ đạo, báo cáo nhanh gửi về Cục Bảo trợ xã hội, số 35 Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04.37478675 - fax: 0437478674; Email: nguyencamhang88@gmai.com chậm nhất ngày 20/12/2013.

 

 Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Lưu VP.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Hồi

Tải công văn

;

kartal escortgebze escort

Scroll