Tuyển chuyên gia

19/04/2019 10:34

Cục Bảo trợ xã hội cần tuyển chuyên gia góp ý hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động chính sách về công tác xã hội, Tờ trình xây dựng Luật công tác xã hội

Tuyển chuyên gia

1. BỐI CẢNH

Ở Việt Nam có khoảng 11,3 triệu người cao tuổi (chiếm 11,95% tổng dân số) (Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, 2018); 7,6 triệu người khuyết tật, 2,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 2,783 triệu đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trên 1,8 triệu hộ gia đình cần được trợ giúp đột xuất hàng năm, 8,23% hộ nghèo, 5,41% hộ cận nghèo, khoảng 234 nghìn người nhiễm HIV được phát hiện, khoảng 220 nghìn người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, hơn 48 nghìn người bán dâm, khoảng 30 nghìn nạn nhân bị bạo lực, bạo hành trong gia đình; ngoài ra, còn nhiều phụ nữ, trẻ em bị ngược đãi, bị buôn bán, bị xâm hại hoặc lang thang kiếm sống trên đường phố. Do vậy, số người có nhu cầu trợ giúp xã hội (TGXH) lớn (ước chiếm khoảng 25% dân số) và đang có xu hướng tăng nhanh (Bộ LĐTBXH, 2017).

Thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020, giai đoạn 2010-2015, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, quy định về chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức công tác xã hội; tiêu chuẩn chăm sóc đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội; tiêu chuẩn cộng tác viên công tác xã hội cấp xã; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm công tác xã hội; quản lý trường hợp; quy định về chế độ tiền lương đối với đội ngũ viên chức công tác xã hội; phụ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở trợ giúp xã hội. Một số nội dung về cung cấp dịch vụ công tác xã hội đã được quy định tại một số Luật chuyên ngành như: Luật Trẻ em, Luật Con nuôi, Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới...

Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý về nghề công tác xã hội chưa được hoàn chỉnh, được quy định tản mạn ở nhiều Nghị định, nhiều Luật chuyên ngành; nhiều nội dung về công tác xã hội chưa được quy định, cần thiết phải có Luật về nghề Công tác xã hội để bảo đảm tính thống nhất và tránh chồng chéo với các Luật liên quan.

Ngày 18/8/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1082/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Tổ nghiên cứu, xây dựng Luật Công tác xã hội. Đến nay, Tổ nghiên cứu, xây dựng Luật Công tác xã hội đã phối hợp với các chuyên gia xây dựng dự thảo đề cương Luật Công tác xã hội; tổ chức họp ban nghiên cứu, xây dựng Luật Công tác xã hội; Hội thảo đánh giá tác động của Luật nghề công tác xã hội tại Hải Phòng; Rà soát, đánh giá hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về công tác xã hội; tổ chức họp xây dựng kế hoạch nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề, báo cáo đánh giá phục vụ hồ sơ xây dựng dự án Luật Công tác xã hội.

Để hoàn thiện hồ sơ dự án xây dựng Luật, cần thiết phải có góp ý của các chuyên gia để hoàn thiện các báo cáo đánh giá tác động chính sách về CTXH; Báo cáo tổng kết thi hành và đánh giá thực trạng CTXH; Hoàn thiện Tờ trình xây dựng Luật CTXH và (iv) Hoàn thiện dự thảo Luật CTXH.

2. MỤC TIÊU

Hỗ trợ kỹ thuật để hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công tác xã hội.  

3. PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Tư vấn kỹ thuật sẽ nghiên cứu các tài liệu liên quan, bao gồm văn bản pháp lý, báo cáo nghiên cứu và báo cáo phân tích đánh giá liên quan đến nghề CTXH, ở trong nước và quốc tế để bổ sung, điều chỉnh thông tin, số liệu và cải thiện những phân tích trong các báo cáo, hồ sơ xây dựng Luật CTXH gồm: (i) Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động chính sách về CTXH; (ii) Hoàn thiện Tờ trình xây dựng Luật CTXH.

Tư vấn kỹ thuật làm việc phối hợp chặt chẽ với Cục BTXH, UNICEF để lấy ý kiến chỉ đạo về kỹ thuật để hoàn thiện Hồ sơ xây dựng Luật CTXH và làm việc với thành viên Ban soạn thảo xây dựng Luật CTXH và các tư vấn trong nước và quốc tế khác để trao đổi lấy ý đóng góp cho các thành phần của Hồ sơ này.

3.1. Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động chính sách về CTXH

- Rà soát các báo cáo nghiên cứu, khảo sát, các văn bản chính sách pháp luật hiện hành liên quan đến công tác xã hội của Quốc tế và tại Việt Nam.

- Tham vấn một số cơ quan, Bộ, ngành liên quan về thực hiện chính sách về công tác xã hội. Phân tích, đánh giá chính sách và mối tương quan giữa các ngành, lĩnh vực, xác định tác động từng chính sách về mục tiêu, nội dung, phạm vi, các giải pháp chính sách về công tác xã hội.

- Trình bày và hoàn thiện báo cáo tác động chính sách về CTXH.

3.2. Hoàn thiện Tờ trình xây dựng Luật CTXH

- Rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo, nghiên cứu và các tài liệu quốc tế và Việt Nam liên quan về dịch vụ CTXH trên các lĩnh vực cụ thể; các báo cáo có liên quan đến dịch vụ xã hội, dịch vụ công tác xã hội; dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp; các tài liệu trong và ngoài nước về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực cụ thể.

- Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách CTXH hiện có ở nước ta (ở cả các trung tâm và tại cộng đồng), kinh nghiệm quốc tế và đưa ra khuyến nghị chính sách CTXH hiện có ở nước ta.

- Tham vấn, hoàn thiện tờ trình xây dựng Luật CTXH

4. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC TƯ VẤN

4.1. Tư vấn Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động chính sách về CTXH

- Có trình độ chuyên môn thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành Chính sách công, Chính sách phát triển, Kinh tế - Xã hội, Luật, Khoa học Quản lý... (ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sỹ).

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách, hoạch định chính sách liên quan đến công tác xã hội, trợ giúp xã hội, tư pháp cho nhóm người dễ bị tổn thương, dạy nghề và việc làm…

- Có kiến thức tốt về tình hình phát triển CTXH trong nước và quốc tế.

- Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính phủ và UNICEF.

- Có kinh nghiệm, khảo sát và tổng hợp báo cáo nghiên cứu, xây dựng các hệ thống theo dõi, đánh giá các chính sách, chương trình về ASXH.

4.2. Tư vấn Hoàn thiện Tờ trình xây dựng Luật CTXH

- Có trình độ chuyên môn thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành chuyên ngành Chính sách công, Chính sách phát triển, Công tác xã hội, Luật, Kinh tế - Xã hội, Khoa học Quản lý... (ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sỹ, đã từng tham gia thực hiện Đề án 32).

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý nhà nước, làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách, xây dựng chính sách, am hiểu luật pháp, …

- Có mối quan hệ với các Cục, Vụ của Bộ LĐTBXH và các cơ sở đào tạo, UNICEF.

- Có kinh nghiệm xây dựng Luật hoặc các văn bản quy phạm pháp luật.

Ghi chú:

Các ứng viên quan tâm phải nộp hồ sơ trước ngày 05 tháng 5 năm 2019 và bao gồm Lý lịch cá nhân (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt) gửi qua email tới:

Cục Bảo trợ xã hội - Số 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel: 0243-7475971; Email: phongctxh@yahoo.com
;

kartal escortgebze escort

Scroll