CƠ HỘI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC

13/05/2016 03:22

Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang cần tuyển chuyên gia tư vấn xây dựng Báo cáo tổng quan về thực trạng hệ thống trợ cấp tiền mặt đối với trẻ em và đề xuất kế hoạch, phạm vi và quy mô và các điều kiện cần có để thiết kế “gói trợ cấp tiền mặt cho trẻ em”; lộ trình thực hiện đổi mới trợ cấp tiền mặt cho trẻ em theo hướng phổ cập

CƠ HỘI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC
Mục tiêu:
Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hệ thống chính sách trợ giúp tiền mặt hiện hành cho trẻ
em, phân tích thành tựu, thách thức và cơ hội đổi mới theo định hướng của dự thảo Đề án “Đổi
mới và phát triển hệ thống TGXH”, và đề xuất kế hoạch, lộ trình thực hiện đổi mới, điều kiện,
giải pháp kèm theo.Trên cơ sở đó, đề xuất một số nội dung cần nghiên cứu bổ sunglàm rõ hơn lộ
trình, phương pháp và các bước tiến hành đổi mới hệ thống trợ giúp cho trẻ em (tích hợp chính
sách, phân bổ nguồn lực, cơ chế thực hiện...) và các thông số cần thiết để thiết kế gói trợ cấp tiền
mặt cho trẻ em (child grant) theo tiếp cận phổ cập. Kết quả nghiên cứu cũng sẽ đóng góp vào xây
dựng Kế hoạch hành động triển khai Đề án“Đổi mới và phát triển hệ thông TGXH” và các khuôn
khổ pháp lý khác liên quan đến TGXH cho trẻ em.
Nhiệm vụ tư vấn:
1) Xây dựng báo cáo tổng quan đánh giá khái quát thực trạng trợ giúp xã hội đối với trẻ em
hiện nay tại Việt Nam và định hướng đổi mới hệ thống trợ giúp tiền mặt cho trẻ em, theo
dự thảo Đề án MPSAR và các khuôn khổ pháp lý khác (chẳng hạn luật trợ giúp xã hội)
liên quan đến trẻ em, dựa vào các tài liệu sẵn có bao gồm cả nghiên cứu tiền khả thi xây
dựng Đề án của các chuyên gia trong nước và quốc tế.
2) Tham gia các hội thảo kỹ thuật với Bộ LĐTBXH và các bên liên quan khác để: a) trình
bày kết quả nghiên cứu tổng quan và lộ trình thực hiện để tham vấn các bên liên quan; và
b) đóng góp ý kiến tại các cuộc hội thảo hỗ trợ xác định phạm vi và quá trình cần thiết
cho việc thiết kế chính sách về gói trợ giúp cho trẻ em, và lộ trình thực hiện.
3) Dự thảo kế hoạch, phạm vi,quy mô(thông số, quá trình, bằng chứng cần có) để xây dựng
và thiết kế chính sách trợ cấp tiền mặt cho trẻ em trên cơ sở để xuất một số nghiên cứu
bổ sung, điều kiện và các giải pháp chính sách, kể cả tích hợp các chính sách thành gói
trợ cấp tiền mặt để cung cấp đầu vào cho việc thiết kế chính sách trợ giúp tiền mặt cho trẻ
em giai đoạn 2016-2030 bao gồm cả việc tính toán ngân sách, lộ trình thực hiện.
Các sản phẩm
Sản phẩm 1: Báo cáo tổng quan về thực trạng hệ thống trợ cấp tiền mặt đối với trẻ em
hiện này, gồm cả cơ hội vào thách thức, và định hướng đổi mới hệ thống trợ cấp tiền mặt cho trẻ
em được nêu trong dự thảo Đề án và khuôn khổ phát lý khác liên quan đến trẻ em
Sản phẩm 2: Báo cáo đề xuất kế hoạch, phạm vị và quy mô và các điều kiện cần có để
thiết kế “gói trợ cấp tiền mặt cho trẻ em” và lộ trình thực hiện đổi mới trợ cấp tiền mặt cho trẻ
em theo hướng phổ cập, dựa trên các đóng góp kỹ thuật của chuyên gia quốc tế.
Thời gian:
- Thời gian bắt đầu làm việc từ 21/5/2016
- Tổng thời gian làm việc là 10 ngày
- Hoàn thành công việc trước 01/6/2016
Địa điểm: Hà Nội
Yêu cầu trình độ:
- Có trình độ thạc sỹ trở lên và ưu tiên người có trình độ tiến sỹ
- Có kinh nghiệm nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực trợ giúp xã hội từ 10 năm trở lên
- Có hiểu biết sâu về các chính sách trợ giúp tiền mặt cho trẻ em hiện hành, kể cả thành tực
và thách thức; Có hiểu biết về Đề án Đổi mới và phát triển hệ thông trợ giúp xã hội do Bộ
LĐTB&XH đang xây dựng, có kinh nghiệm về hoạt động tư vấn.
- Đã có các công trình nghiên cứu về trợ giúp xã hội (chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ
hay chủ biên giáo trình về trợ giúp xã hội ở bậc đại học hoặc đã có các bài báo được đăng
trên các tạp chí có tính chất khoa học/nghiên cứu trao đổi./.
Hợp đồng và lương
Các chi phí liên quan cho tư vấn trong nước sẽ được chi trả theo Hướng dẫn của LHQ-
EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam.
Nộp đơn
Các ứng viên quan tâm phải nộp hồ sơ trước ngày 20 tháng 5 năm 2016, bao gồm Lý lịch
cá nhân (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt) gửi trực tiếp hoặc qua fax hoặc email tới:
Văn phòng Cục Bảo trợ xã hội-số 35, đường Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội.
Tel: 043-7478675; Fax : 043.747.8674 ; Email: honglien168@gmail.com.
;

kartal escortgebze escort

Scroll