Công văn số 936/BTXH-TGĐX V/v báo cáo tình hình trợ giúp thiếu đói và trợ giúp xã hội cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014

02/01/2014 07:19

Ngày 31 tháng 12 năm 2013, Cục Bảo trợ Xã hội đã có công văn số 936/BTXH-TGĐX gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình trợ giúp thiếu đói và trợ giúp xã hội cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014.

Công văn số  936/BTXH-TGĐX V/v báo cáo tình hình trợ giúp thiếu đói và trợ giúp xã hội cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014
          Tiếp theo công văn số 4735/LĐTBXH-BTXH ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc báo cáo tình hình trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên Đán, Cục Bảo trợ xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố như sau:

1.   Báo cáo nhanh kế hoạch thực hiện trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014 trước ngày 15/01/2014, bao gồm:

a) Trợ giúp thiếu đói trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014;

b) Trợ giúp Tết cho hộ nghèo;

c)   Trợ giúp Tết cho đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác (nếu có).

(Chi tiết báo cáo theo các mẫu biểu số 01, 02 kèm theo)

2.   Báo cáo chính thức về kết quả thực hiện trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ trước ngày 10/02/2014./.

           CỤC TRƯỞNG

                (đã ký)

         Nguyễn Văn Hồi

 

 

___________________________________________________________________________

Mọi chi tiết xin liên hệ: Cục Bảo trợ xã hội, 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 04.37478662 hoặc 04.37478675, Fax: 04.37478674, E-mail: tgdx.btxh@gmail.com

 

      Biểu số 01

BIỂU TỔNG HỢP TRỢ GIÚP THIẾU ĐÓI

DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014

(Kèm theo Báo cáo số                  ngày       /        /2014)

 

Thời gian trợ giúp

Số hộ    (hộ)

Số khẩu (người)

Mức trợ giúp (kg/người/tháng)

Tổng số gạo hỗ trợ

(tấn)

Trong đó

Nguồn

Trung ương

(tấn)

Nguồn

địa phương

(tấn)

Trợ giúp 1 tháng

 

 

 

 

 

 

Trợ giúp 2 tháng

 

 

 

 

 

 

Trợ giúp 3 tháng

 

 

 

 

 

 

TỔNG

 

 

 

 

 

 

 


Biểu số 02

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI

DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014

(Kèm theo Báo cáo số                  ngày       /        / 2014)

 

Stt

Đối tượng

Đơn vị tính

Số lượng

Mức

trợ giúp (đồng/đối tượng)

Tổng

kinh phí

thực hiện

(tỷ đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

(tỷ đồng)

Ngân sách cấp tỉnh

(tỷ đồng)

Ngân sách cấp huyện

(tỷ đồng)

Vận động, xã hội hóa

(tỷ đồng)

1

Hộ nghèo

Hộ

 

 

 

 

 

 

 

2

Đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng

Người

 

 

 

 

 

 

 

3

Đối tượng trong các trung tâm Bảo trợ xã hội

Người

 

 

 

 

 

 

 

4

Đối tượng khác (ghi cụ thể)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………

Người

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG

 

 

 

 

 

 

 

;

kartal escortgebze escort

Scroll