Tuyển 01 Phiên dịch và 01 Biên dịch tài liệu

16/01/2017 11:06

Trong khuôn khổ dự án “An sinh xã hội thân thiện với trẻ em ở Việt Nam”, kế hoạch 2016-2017, Cục Bảo trợ xã hội tổ chức Tập huấn "Đo lường trẻ em khuyết tật" từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 3 năm 2017 tại Hạ Long, Quảng Ninh nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề khuyết tật và quyền của người khuyết tật, phổ biến định nghĩa khuyết tật trẻ em, các phương pháp đo lường khuyết tật trẻ em, phân tích và sử dụng số liệu về thực trạng trẻ em khuyết tật.

Tuyển 01 Phiên dịch và 01 Biên dịch tài liệu

I. Mục đích:

Trong khuôn khổ dự án “An sinh xã hội thân thiện với trẻ em ở Việt Nam”, kế hoạch 2016-2017, Cục Bảo trợ xã hội tổ chức Tập huấn "Đo lường trẻ em khuyết tật" từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 3 năm 2017 tại Hạ Long, Quảng Ninh nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề khuyết tật và quyền của người khuyết tật, phổ biến định nghĩa khuyết tật trẻ em, các phương pháp đo lường khuyết tật trẻ em, phân tích và sử dụng số liệu về thực trạng trẻ em khuyết tật.

Để Tập huấn được triển khai tốt cần có biên dịch tài liệu và phiên dịch song song cho Tập huấn.

II. Nhiệm vụ của phiên dịch + biên dịch

Điều khoản tham chiếu này xây dựng cho phiên dịch, biên dịch. Phiên dịch, biên dịch được tuyển dụng có nhiệm vụ thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ dưới đây:

+ Biên dịch tài liệu cho Tập huấn "Đo lường khuyết tật trẻ em"

 + Phiên dịch song song cho Tập huấn "Đo lường khuyết tật trẻ em"

III. Thời gian và kế hoạch thực hiện

- Biên dịch tài liệu: khi có tài liệu Tập huấn

- Phiên dịch song song: ngày 01 và 02 tháng 3 năm 2017

IV. Tiền lương

Lương của phiên dịch được trả theo mức quy định của EU

- Biên dịch dự kiến 52 trang, Đơn giá biên dịch: 249.000 đồng/ trang (350 words). Tổng thù lao: 52 trang x 249.000 đồng/trang =12.948.000VNĐ (Viết bằng chữ: Mười hai triệu chín trăm bốn mươi tám nghìn đồng./.).

- Phiên dịch mức: 2 ngày x 13.604.000 đồng/ngày = 27.208.000 VNĐ (Viết bằng chữ: Hai mươi bảy triệu hai trăm lẻ tám nghìn đồng chẵn./.).

Phiên dịch, biên dịch có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập theo như quy định hiện hành của Việt Nam về thuế thu nhập.

V. Tiêu chuẩn phiên dịch, biên dịch

1. Tiêu chuẩn đối với phiên dịch song song tại Tập huấn

- Trình độ đào tạo từ cử nhân trở lên chuyên ngành về tiếng A

- Có ít nhất từ 10 năm kinh nghiệm trở lên làm việc bằng tiếng Anh;

- Phiên dịch có kinh nghiệm dịch song song tại các Hội thảo, tập huấn quốc tế, đặc biệt là các hội thảo, tập huấn liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội, bảo trợ xã hội.

2. Tiêu chuẩn đối với biên dịch

- Trình độ đào tạo từ cử nhân trở lên chuyên ngành về tiếng Anh;

- Có ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm trở lên làm việc bằng tiếng Anh;

- Phiên dịch có kinh nghiệm biên dịch các tài liệu liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội, bảo trợ xã hội.

- Có kinh nghiệm biên dịch tài liệu cho các dự án liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội, bảo trợ xã hội là một lợi thế.


;

kartal escortgebze escort

Scroll