Nghị định 62/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ LĐTBXH

14/09/2022 09:03

Ngày 12/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nghị định 62/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ LĐTBXH

Theo Nghị định số 62/2022/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 17 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ Bảo hiểm xã hội; Vụ Bình đẳng giới; Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng; Thanh tra; Cục Quan hệ lao động và Tiền lương; Cục Việc làm; Cục Quản lý lao động ngoài nước; Cục An toàn lao động; Cục Người có công; Cục Bảo trợ xã hội; Cục Trẻ em; Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

4 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gồm: Viện Khoa học Lao động và Xã hội; Trung tâm Công nghệ Thông tin; Báo Dân trí; Tạp chí Lao động và Xã hội.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cục, đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị khác thuộc bộ theo quy định của pháp luật.

Như vậy so với Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017, trong cơ cấu tổ chức mới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không có 3 đơn vị: Báo Lao động và Xã hội; Tạp chí Gia đình và Trẻ em; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội.

Nghị định 62/2022/NĐ-CP nêu rõ, Báo điện tử Dân trí, Báo Lao động và Xã hội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội tiếp tục hoạt động theo các quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc hợp nhất, sáp nhập theo quy định.

Về lĩnh vực bảo trợ xã hội, tại Điều 13 của Nghị định số 62/2022/NĐ-CP quy định như sau:

1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội, giảm nghèo, công tác xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án về trợ giúp xã hội, công tác xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ quản, chủ trì thực hiện.

3. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về mức chuẩn trợ giúp xã hội tại cộng đồng và tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

4. Hướng dẫn việc đăng ký, quản lý và cấp phép việc thành lập và hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội.

5. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về cứu trợ xã hội trong việc khắc phục hậu quả thiên tai.

Như vậy so với Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017, lĩnh vực bảo trợ xã hội không có thay đổi lớn về chức năng, nhiệm vụ được giao./.

;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll