Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban Quản lý Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”

19/01/2017 15:48

Chiều ngày 18/1/2017, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm; ông Đặng Kim Chung – Vụ trưởng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án; bà Nguyễn Nguyệt Nga – Giám đốc Dự án phía Ngân hàng thế giới cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Lãnh đạo BQL Dự án 4 tỉnh: Trà Vinh, Quảng Nam, Lâm Đồng và Hà Giang.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban Quản lý Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, năm 2016, Ban Quản lý Dự án đã hoàn thành công việc và đạt được một số kết quả như sau: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống Thông tin quản lý trợ giúp xã hội (MIS); Thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội trên toàn quốc; Tăng cường hoạt động truyền thông, vận động ở cấp cơ sở; Triển khai sâu, rộng các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho mạng lưới cộng tác viên thôn/bản của dự án; Đánh giá mức độ hài lòng về mức chi trả để làm căn cứ đề xuất điều chỉnh mức phí và các điều khoản liên quan với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sau thời gian thí điểm chi trả; Triển khai, thực hiện nhiệm vụ tích hợp chi trả đối với các chính sách liên quan được bổ sung, thay thế; Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý dự án; Sửa đổi, thay thế Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 22/9/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện dự án; Phối hợp xây dựng Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và chia sẻ thông tin, dữ liệu về giảm nghèo và trợ giúp xã hội…

Theo báo cáo tại Hội nghị, Ban Quản lý Dự án đã triển khai và hoàn thành nhiều hoạt động của Dự án theo từng hợp phần đã được phê duyệt, cụ thể như sau:

Hợp phần 1: Công tác hỗ trợ tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội và giảm nghèo. Theo đó, Ban Quản lý Dự án đã xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống Thông tin quản lý MIS tích hợp cho các chính sách trợ giúp xã hội; Xây dựng mạng lưới cộng tác viên chương trình và hỗ trợ các hoạt động truyền thông vì sự phát triển (C4D); Xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin khiếu nại, tố cáo; Xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá (M&E), báo cáo và hỗ trợ xây dựng chính sách. 

Hợp phần 2: Công tác hỗ trợ chương trình Trợ giúp xã hội hợp nhất. Theo đó, Ban Quản lý Dự án thực hiện chi trả cho các đối tượng hưởng lợi của dự án, bao gồm gói hỗ trợ gia đình của chương trình “Tạo cơ hội” và các đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 136 tại 4 tỉnh Trà Vinh, Quảng Nam, Lâm Đồng, Hà Giang; Thanh toán phí cho cơ quan chi trả độc lập.

Hợp phần 3: Ban Quản lý Dự án Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án các tỉnh thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức, thực hiện dự án tại các cấp.

Ngoài ra, trong năm 2016, Ban Quản lý Dự án đã hoàn thành việc đấu thầu, ký hợp đồng 03 gói thầu sử dụng vốn ODA và 03 gói thầu sử dụng vốn đối ứng; Lập kế hoạch tài chính tổng thể, hàng năm cho dự án; Dự toán kinh phí hàng năm trình Bộ phê duyệt; Đảm bảo công tác giải ngân, các hoạt động chuyên môn và chi phí quản lý dự án…

Bên cạnh những kết quả nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Quản lý Dự án cũng gặp phải một số khó khăn, hạn chế: Do phạm vi rộng và tính chất phức tạp của dự án nên quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhiều kế hoạch chưa được triển khai theo đúng kế hoạch; Tỷ lệ giải ngân dự án còn thấp; Công tác truyền thông các chính sách của dự án chưa thực sự phong phú và nhận được sự quan tâm của người dân; Tỷ lệ đối tượng tăng thêm đang hưởng lợi của dự án còn thấp; Công tác phối hợp triển khai giữa các cấp, các ngành chưa gắn kết; Chưa ứng dụng được công nghệ thông tin trong công tác chia sẻ và khai thác hệ thống thông tin nội bộ giữa Ban Quản lý Dự án Trung ương, Ban Quản lý Dự án các cấp cũng như các cơ quan, tổ chức liên quan.

Đối với phương hướng năm 2017, Ban Quản lý Dự án xây dựng nhiệm vụ chi tiết với trọng tâm như sau: Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hoạt động của dự án; Tập trung hướng dẫn các Ban Quản lý dự án các tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện dự án phù hợp với kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm đã được Bộ phê duyệt; Đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ về đấu thầu phù hợp với quy định của pháp luật, nhà tài trợ và phân cấp của Bộ đối với Ban Quản lý dự án, đặc biệt là các gói thầu chưa được triển khai theo đúng tiến độ được phê duyệt; Quản lý tốt về tài chính, tài sản và thực hiện các thủ tục giải ngân theo quy định của pháp luật và các quy định của nhà tài trợ; Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý dự án các cấp và lực lượng chuyên gia tư vấn; Đưa ra giải pháp phù hợp thúc đẩy sự tham gia của 03 nhóm đối; tượng tăng thêm của dự án; Tổ chức thực hiện công tác văn phòng, quản lý nhân sự của Ban Quản lý dự án Trung ương, đặc biệt là thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, tập hợp, phân loại, lưu trữ toàn bộ thông tin, tư liệu gốc của dự án; Tổ chức thực hiện tốt việc theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện dự án theo quy định. Đặc biệt, trong năm 2017, Ban Quản lý Dự án Trung ương sẽ tập trung đẩy nhanh việc trang bị hạ tầng công nghệ thông tin ở các cấp; Tiếp tục rà soát các đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách hiện hành, đặc biệt là các đối tượng tăng thêm của dự án; Đẩy mạnh việc củng cố mạng lưới cộng tác viên và hoạt động truyền thông của dự án; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, thực hiện dự án tại các cấp; Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của đơn vị chi trả.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ của tập thể Ban Quản lý dự án Trung ương và Ban Quản lý dự án 4 tỉnh Trà Vinh, Lâm Đồng, Quảng Nam, Hà Giang trong năm 2016, đồng thời hoan nghênh các kết quả đạt được của dự án, đặc biệt là bộ cơ sở dữ liệu về giảm nghèo, an sinh xã hội; mô hình hệ thống chi trả trợ giúp xã hội thông qua bưu điện và hệ thống quản lý của dự án. Đối với nhiệm vụ công tác năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đề nghị, Ban Quản lý dự án Trung ương cần phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả hơn nữa với các đơn vị liên quan nhằm hoàn thiện trang bị hạ tầng công nghệ thông tin ở các cấp; Thiết lập, lưu trữ hệ thống thông tin gốc và cập nhật dữ liệu của dự án trước tháng 7/2017. Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Trung ương cần tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, đánh giá, rà soát nhằm thiết kế và tích hợp các chính sách hiện tại tiến tới gói hỗ trợ tiền mặt cho người dân.

;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll