Tuyển chuyên gia hỗ trợ rà soát thực hiện và xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

01/10/2019 13:59

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Thúc đẩy và Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam” năm 2019 Cục Bảo trợ xã hội tiến hành thuê chuyên gia gồm 01 Trưởng nhóm và 2 thành viên để hỗ trợ rà soát thực hiện Nghị định 136 và xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

Tuyển chuyên gia hỗ trợ rà soát thực hiện và xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

1. Mục tiêu

Cùng làm việc với chuyên gia tư vấn quốc tế, UNICEF, Cục Bảo trợ xã hội và các chuyên gia khác để nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 136 tập chung vào TGXH cho trẻ em và đề xuất phương án chính sách tính toán chi phí lợi ích góp phần đánh giá tác động của các phương án đó. 

2. Phạm vi và nội dung nghiên cứu

1. Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, các nghiên cứu đã có trong lĩnh vực trợ giúp xã hội tại Việt Nam với trọng tâm là trẻ em, đánh giá mức độ phù hợp và xác định khoản trống trong thiết kế và thực hiện NĐ 136 nhằm đạt được mục tiêu TGXH liên quan đến trẻ em, xác định đối tượng tiềm năng cần TGXH, đề xuất mục tiêu chính sách và phương án chính sách sơ bộ, viết báo cáo rà soát văn bản theo đề cương thống nhất với chuyên gia quốc tế.

2. Cùng với chuyên gia quốc tế, xây dựng dựng bộ công cụ tiến hành khảo sát việc thực hiện Nghị định 136 tại một số tỉnh,

3. Tiến hành khảo sát thực địa lại địa bàn lựa chọn, sử dụng bộ công cụ đã được thống nhất với chuyên gia quốc tế.

4. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia quốc tế, xử lý kết quả khảo sát, viết báo cáo về về những phát hiện thực địa và khuyến nghị các phương án chính sách hỗ trợ trẻ em 

5. Phối hợp với chuyên gia quốc tế, xây dựng dự thảo báo cáo nghiên cứu rà soát tổng thể, cung cấp dữ liệu tính toán chi phí cho các phương án chính sách làm cơ sở cho việc xây dựng dự thảo đề cương Nghị Định mới.

6. Hỗ trợ xây dựng dự thảo đề cương Nghị định thay thế Nghị định 136 bao gồm đề xuất chính sách đối với nhóm trẻ em

7. Đóng góp ký thuật cho phân tích tài chính cho các phương án chính sách, gồm cả mô phỏng vi mô tác đọng của các phương án

8. Tham gia đầy đủ các cuộc họp kỹ thuật, hội thảo tham vấn, chủ trì/điều hành các cuộc thảo luận nhóm trong các cuộc họp và hội thảo được tổ chức bởi UNICEF và Cục BTXH, tập chung vào các phương án chính sách và tác động của các phương án.

3. Trách nhiệm cụ thể của các chuyên gia tư vấn

3.1.Trách nhiệm của Trưởng nhóm chuyên gia:

- Cùng các chuyên gia trong nhóm,  rà soát và hoàn thiện báo cáo rà soát văn bản trợ giúp xã hội và đề xuất phương án, đánh giá tác động của các phương án chính sách sửa đổi Nghị định 136.

- Phối hợp với chuyên gia quốc tế và chuyên gia trong nhóm xây dựng và hoàn thiện bộ công cụ, hoàn thiện báo cáo khảo sát.

- Cùng chuyên gia trong nước dự thảo Đề cương chi tiết Nghị định tập trung chủ yếu vào nhóm đối tượng hưởng lợi là trẻ em.

- Thảo luận với các bên liên quan về phương án chính sách và tác động của các phương án chính sách, phân tích đánh giá tài chính cho các phương án đó bao gồm cả mô phỏng vi mô tác động của các phương án nhất là nhóm chính sách cho đối tượng trẻ em.

- Thảo luận với chuyên gia quốc tế, tham dự các cuộc hội thảo đóng góp ý kiến và tổng hợp các ý kiến tại các hội thảo để hoàn thiện các báo cáo cùng với sự góp ý của chuyên gia quốc tế.

- Chịu trách nhiệm về đảm bảo tiến độ, hoàn thiện các sản phẩm, công việc, và chất lượng của các sản phẩm.

3.2. Trách nhiệm của chuyên gia trong lĩnh vực trợ giúp thường xuyên và trợ giúp đột xuất

- Rà soát chính sách trợ cấp xã hội hiện có cho trẻ em, Nghiên cứu, đề xuất lộ trình và các giải pháp mở rộng đối tượng trợ cấp xã hội đối với phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt   

- Rà soát đánh giá mức trợ cấp hiện nay, Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng mức chuẩn trợ cấp xã hội và các hệ số trợ cấp xã hội dựa trên nhu cầu tối thiểu của con người, theo vòng đời và bảo đảm hội nhập quốc tế.

- Xây dựng bộ công cụ khảo sát lĩnh vực trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với trẻ em tham khảo ý kiến chuyên gia quốc tế, tiến hành khảo sát

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và lộ trình tích hợp các chính sách TGXH thành gói hỗ trợ tiền mặt cho hộ gia đình, xây dựng tiêu chí xác định đối tượng phù hợp.

- Nghiên cứu, đưa ra các giải pháp, lộ trình hoàn thiện chính sách và phát triển dịch vụ trợ giúp khẩn cấp theo hướng dựa trên mức độ thiệt hại, mức độ tổn thương, hoàn cảnh cụ thể và khả năng khắc phục rủi ro của cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, dịch bệnh, tác động của biến đổi khí hậu, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, nạn nhân của bạo lực gia đình, phụ nữ và trẻ em bị mua bán.

- Chuyên gia đóng góp kỹ thuật cho phân tích tài chính cho các phương án chính sách. Chuyên gia trong nước xây dựng phương án mở rộng chính sách tập trung vào nhóm đối tượng trẻ em và phân tích đánh giá tài chính cho các phương án đó bao gồm cả mô phỏng vi mô tác động của các phương án

- Phối hợp với trưởng nhóm chuyên gia và chuyên gia trong nước tham dự các buổi thảo luận, hội thảo, tổng hợp ý kiến và chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo

- Chuyên gia đóng góp kỹ thuật cho phân tích tài chính cho các phương án chính sách. Chuyên gia trong nước xây dựng phương án mở rộng chính sách tập trung vào nhóm đối tượng trẻ em và phân tích đánh giá tài chính cho các phương án đó bao gồm cả mô phỏng vi mô tác động của các phương án

3.3.Trách nhiệm của chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc xã hội

- Rà soát chính sách trợ cấp xã hội hiện có cho trẻ em

- Xây dựng bộ công cụ khảo sát lĩnh vực chăm sóc xã hội đối với trẻ em, tham khảo ý kiến của chuyên gia quốc tế, tiến hành khảo sát

- Xây dựng đề cương chi tiết dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 136

- Đánh giá chính sách chăm sóc hiện tại và Nghiên cứu, đề xuất chính sách chăm sóc, dịch vụ trợ giúp, chính sách hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng trẻ em có nhu cầu.

- Phối hợp với trưởng nhóm chuyên gia và chuyên gia trong nước tham dự các buổi thảo luận, hội thảo, tổng hợp ý kiến và chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo

- Chuyên gia đóng góp kỹ thuật cho phân tích tài chính cho các phương án chính sách. Chuyên gia trong nước xây dựng phương án mở rộng chính sách tập trung vào nhóm đối tượng trẻ em và phân tích đánh giá tài chính cho các phương án đó bao gồm cả mô phỏng vi mô tác động của các phương án

Các chuyên gia chịu trách nhiệm nộp đầy đủ các sản phẩm cuối cùng bằng tiếng Việt cho Cục Bảo trợ xã hội, BQLDA Thúc đẩy và Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và UNICEF theo đúng thời gian yêu cầu.

4.  Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm công tác

4.1. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm công tác đối với trưởng nhóm

- Có trình độ chuyên môn tiến sỹ, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong thiết kế, xây dựng các chương trình, đề án chính sách về trợ giúp xã hội.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong thiết kế, xây dựng các chương trình, đề án, Kế hoạch tổng thể thực hiện các chương trình, đề án cấp quốc gia trong lĩnh vực an sinh xã hội, trợ giúp xã hội cho các đối tượng yếu thế.

- Có kỹ năng phân tích số liệu, xây dựng kế hoạch khảo sát và triển khai thực hiện; đã từng viết các báo cáo nghiên cứu, đánh giá hoặc soạn thảo các đề án, dự án trong lĩnh vực lao động - xã hội.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm và áp dụng những kỹ năng đó trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn.

- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm nghiên cứu, xây dựng Chương trình, đề án, văn kiện dự án.

- Có khả năng thảo luận trực tiếp với chuyên gia quốc tế bằng tiếng anh

4.2. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm công tác đối với thành viên

- Chuyên gia cần có trình độ chuyên môn từ thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành Luật, kinh tế, xã hội, khoa học quản lý, công tác xã hội, hoặc một số chuyên ngành khác có liên quan.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong thiết kế, xây dựng các chương trình, đề án, Kế hoạch tổng thể thực hiện các chương trình, đề án cấp quốc gia trong lĩnh vực an sinh xã hội, trợ giúp xã hội cho các đối tượng yếu thế.

- Có kỹ năng phân tích số liệu, xây dựng kế hoạch khảo sát và triển khai thực hiện; đã từng viết các báo cáo nghiên cứu, đánh giá hoặc soạn thảo các đề án, dự án trong lĩnh vực lao động - xã hội.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm và áp dụng những kỹ năng đó trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn.

- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm nghiên cứu, xây dựng Chương trình, đề án, văn kiện dự án.

5. YÊU CẦU VỀ SẢN PHẨM

Các báo cáo được trình bày bằng Tiếng Việt, theo bố cục do Tư vấn đề xuất, được thống nhất giữa Cục Bảo trợ xã hội và UNICEF. Các sản phẩm đạt yêu cầu được Cục Bảo trợ xã hội, BQLDA Thúc đẩy và Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và UNICEF chấp nhận.

Ghi chú:

Các ứng viên quan tâm phải nộp hồ sơ trước 14h00 ngày 10 tháng 11 năm 2019 và bao gồm Lý lịch cá nhân (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt) gửi qua email tới:

Cục Bảo trợ xã hội - Số 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel: 0243-7478661; Email: cs.btxh@gmail.com


;

kartal escortgebze escort

Scroll