Là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người tàn tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

   

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                VÀ XÃ HỘI                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
                    ---------                                                                                   ------------------------------            

     Số:  179  /QĐ-LĐTBXH                                            
                                                                                                        Hà Nội, ngày  05  tháng  01  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo trợ xã hội


BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

             Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

             Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

             Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

            Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Cục Bảo trợ xã hội là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người tàn tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Cục Bảo trợ xã hội có nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ

a) Chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về người tàn tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo;

b) Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về người tàn tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo;

c) Chế độ, chính sách:

- Chế độ, chính sách đối với người tàn tật, người cao tuổi;

- Chế độ, chính sách trợ giúp thường xuyên, đột xuất đối với các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Chế độ, chính sách trợ giúp người nghèo, người có thu nhập thấp;

d) Chủ trì xây dựng Đề án phát triển nghề công tác xã hội;

đ) Giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo trên phạm vi cả nước và từng vùng;

e) Quy hoạch mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội;

g) Điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của các cơ sở Bảo trợ xã hội; thủ tục tiếp nhận đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội và từ cơ sở Bảo trợ xã hội trở về gia đình, cộng đồng;

h) Hệ thống chỉ tiêu giám sát, đánh giá về người tàn tật, người cao tuổi,  đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo;

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ về người tàn tật, người cao tuổi, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo quy định.

3. Tham gia nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành; chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức; tiêu chí xếp hạng, định mức biên chế đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý.

4. Cập nhật, thống kê số lượng các đối tượng quản lý.

5. Tổng kết, đánh giá, nhân rộng các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực được giao; tham gia công tác tuyển truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo phân công của Bộ;

6. Giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực được giao.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức về người tàn tật, người cao tuổi, bảo trợ xã hội, giảm nghèo theo phân công của Bộ.

8. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực được phân công.

9. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục Bảo trợ xã hội:

1. Cục Bảo trợ xã hội có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng giúp việc.

 2. Các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc gồm:

- Phòng Chính sách xã hội;

- Phòng Trợ giúp đột xuất;

- Phòng Công tác xã hội;

- Văn phòng Cục;

- Văn phòng Chương trình mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo.

Điều 4. Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc và quan hệ công tác của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức trong Cục đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Cục Bảo trợ xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và được mở tài khoản theo quy định.

Điều 6.  Quyết định này có hiệu lực kể từ  ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ trái với quyết định này.   

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                                                                                              BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như Điều 7; 

- Lưu VT, TCCB.       


                                                                                                                              Nguyễn Thị Kim Ngân

Scroll