Thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2011 - 2015 ở Lạng Sơn

18/11/2015 02:35

Trong giai đoạn 2011 - 2015, thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển nghề công tác xã hội (CTXH) giai đoạn 2010 - 2020 (sau đây gọi là Đề án), trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), hàng năm UBND tỉnh đều ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

Thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2011 - 2015 ở Lạng Sơn
Theo đó, Sở LĐTBXH tỉnh đã phối hợp với các trường Đại học tổ chức tập huấn kĩ năng CTXH cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang làm CTXH trên địa bàn tỉnh, qua đó, nâng cao kiến thức, nắm bắt được nghiệp vụ cơ bản về nghề CTXH, giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ về CTXH trên địa bàn tỉnh dần đáp ứng với nhu cầu CTXH hiện nay. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã xây dựng kế hoạch và định hướng tuyên truyền, cụ thể hóa Kế hoạch phát triển nghề CTXH của tỉnh trong chương trình công tác và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đơn vị và địa phương, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả, đã xây dựng được chuyên mục "Đề án phát triển nghề CTXH" trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, đăng tải được 168 tin, bài, 22 văn bản liên quan về Đề án; in 3.200 quyển Hệ thống văn bản Đề án phát triển nghề CTXH cung cấp cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, xã, giới thiệu các văn bản pháp luật chính sách liên quan đến Đề án trên chuyên mục "Thông tin pháp luật"... Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về nghề CTXH, tạo sự đồng thuận và ủng hộ việc triển khai Đề án đạt hiệu quả. Huy động sự tham gia của xã hội nhất là gia đình, cộng đồng trợ giúp về vật chất, tinh thần, phục hồi chức năng cho người khuyết tật ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội...
 Bên cạnh đó, thành lập Trung tâm CTXH tỉnh trên cơ sở tổ chức lại và bổ sung nhiệm vụ, nâng cấp cơ sở Bảo trợ xã hội tỉnh để thực hiện mô hình Trung tâm CTXH tỉnh từ nguồn vốn trung ương cấp là 1,5 tỷ đồng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2011 của Liên Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án, hiện nay đang tiến hành sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội. Đồng thời, áp dụng mã ngạch, chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH; áp dụng ngạch, bậc lương viên chức CTXH phù hợp với đặc thù nghề nghiệp theo hướng dẫn. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các chương trình, nội dung kế hoạch của Đề án phát triển nghề CTXH. Qua đó, các cấp, các ngành đã cơ bản nắm và hiểu về nghề CTXH và thực trạng của CTXH trên địa bàn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghề CTXH được quan tâm…
 Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề CTXH; xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng, gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH tại các cấp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến. Phát triển đội ngũ cán bộ viên chức, nhân viên, cộng tác viên CTXH ở các cấp; thành lập và nhân rộng mô hình cung cấp dịch vụ CTXH ở cấp tỉnh và các huyện, thành phố;… giai đoạn 2016 - 2020 triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2011-2015; xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2010; chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp của Đề án giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh lồng ghép với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khác nhằm tăng nguồn lực cho công tác phát triển Đề án nghề CTXH; chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, chính quyền các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao nâng cao trách nhiệm, tích cực tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, giải pháp, kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2020;
Quy hoạch và phát triển mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ CTXH theo hướng gắn kết giữa các cơ sở bảo trợ xã hội công lập với các cơ sở bảo trợ xã hội do tổ chức, cá nhân được phép thành lập, giữa trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH với hệ thống bảo trợ xã hội. Xây dựng 01 Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH cấp tỉnh; đồng thời nhân rộng mô hình Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH tại các huyện, trường nghề để cung cấp dịch vụ CTXH cho cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng có vấn đề xã hội.
 Ngoài ra, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức, nhân viên làm cộng tác viên CTXH có trình độ từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; tổ chức đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí của CTXH; Điều tra, rà soát, thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về viên chức, nhân viên, cộng tác viên CTXH, đối tượng và các dịch vụ CTXH phục vụ yêu cầu chỉ đạo, quản lý, theo dõi giám sát thực hiện kế hoạch; Tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác giám sát đánh giá các nội dung và mục tiêu của Đề án giai đoạn 2016-2020 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2026-2020 trên địa bàn từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức đánh giá giữa kỳ và tổng kết kế hoạch thực hiện Đề án…/. 
;
Mới nhất
Xem nhiều nhất

kartal escortgebze escort

Scroll